ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

SE Thailand AGM63

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Thailand Association) ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ณ ห้องประชุม ตึกมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการประชุมจัดขึ้นอยู่ในรูปแบบที่ทั้งมาประชุมด้วยตนเอง ผสมกับการประชุมในรูปแบบ Conference call ซึ่งมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมทั้งหมด 31 ราย และสมาชิกสมทบ 9 ราย และเมื่อองค์ประชุมพร้อมกันแล้ว ในเวลา 14.15 น. ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ฯ กล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมฯ และได้เปิดการประชุมในเวลาต่อมา  โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯสำหรับการเข้าร่วมเป็นอย่างดี

โดยการประชุมใหญ่ฯ มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

 • วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
 • วาระที่ 2 รับรองการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
 • วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2562
 • วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
  • 4.1 งบดุล สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • 4.2 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
  • 4.3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ
 • วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

เมื่อสิ้นสุดการประชุม ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จึงปิดการประชุม ณ เวลา 16.00 น.

Share