โตแล้ว โตได้อีก! Acceleration Program โดย Banpu Champions for Change

โตแล้ว โตได้อีก Banpu Champions for Change

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และสถาบัน ChangeFusion ร่วมมือกันสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเพิ่มระดับความเข้มข้นของการดำเนินโครงการ BC4C ปีที่ 11 ด้วย “กระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล (Acceleration Program)” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมได้พัฒนาข้อมูลนำเสนอกิจการ (business profile) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุนหรือผู้สนับสนุนเพื่อขยายการเติบโตให้กับธุรกิจ


คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
  1. เป็นกิจการเพื่อสังคมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว
  2. มีรายได้จากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
  3. มีความต้องการสนับสนุน และ/หรือการระดมทุน มูลค่า 1-5 ล้านบาท (ไม่จำกัดรูปแบบว่าเป็นการระดมทุนในรูปแบบหุ้นหริอเงินกู้)
  4. เป็นกิจการที่มีสัญชาติไทย และมีผลการดำเนินงานส่งผลประโยชน์แก่ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  5. มีความมุ่งมั่นระยะยาวในการขยายการดำเนินงานของกิจการด้วยความยั่งยืนทางการเงิน (Innovation, Impact, Sustainability and Scalability)

วิธีการส่งใบสมัคร

ส่งใบสมัครเป็นไฟล์ PDF และ Microsoft Word ที่ banpuchampions@gmail.com พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่

  1. เอกสารนำเสนอแผนการดำเนินงาน (pitching slide) ในรูปแบบ PowerPoint
  2. รูปถ่ายผู้สมัครหรือทีมผู้สมัครในรูปแบบ JPG หรือ PNG
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ bit.ly/3LO26yc


ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ขอบคุณที่มา: Banpu Champions for Change

Share