เยาวชนขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมกับการสร้าง “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้”

โคราช เมืองที่คุณสร้างได้

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทางสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ได้เข้าร่วมในกิจกรรมแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ในหัวข้อ “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” โดยได้รับเกียรติจาก นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดีฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

โคราช เมืองที่คุณสร้างได้โดยคุณธัญธิดา สาสุนทร ผู้จัดการฝ่ายธุรการสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ได้เป็นตัวแทนจากสมาคมฯ บรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจเพื่อสังคม , การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ , การแข่งขันสร้างสื่อ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์


สรุปจาก มทร.อีสานโพล ที่ได้ทำการสำรวจประชากรชาวโคราชนั้น ได้เห็นถึงสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับชาวโคราชมากที่สุดคือการจัดการการจราจรในเขตเมือง รองลงมาคือปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายการขนส่งสาธารณะไม่ดึงดูดให้คนมาใช้บริการ 

สำหรับข้อต่อมาได้สอบถามชาวโคราชว่ามีความต้องการให้ดำเนินโครงการใดอย่างเร่งด่วน อันดับแรกคือเพิ่มโครงข่ายขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ารางเบา LRT รองลงมาคือโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเชิงสุขภาพ และโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและเชิงพาณิชย์ตามลำดับ

และผลสำรวจสุดท้ายหัวข้อสิ่งที่ชาวโคราชต้องการให้เมืองเปลี่ยนแปลงมากที่สุด อันดับที่ 1 คือการให้เมืองนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green City ตามมาด้วยการเป็นเมืองเกษตรสมัยใหม่ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และเป็นศูนย์กลางคมนาคมของภาคอีสาน

ทางสมาคมฯขอขอบพระคุณทางคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา สามารถเติบโตพร้อมที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน  

Share