เปิดตัว15 “กิจการเพื่อสังคม” ได้รับการส่งเสริม-ยกเว้นภาษี

รัฐบาลเปิดรายชื่อ 15 กิจการเพื่อสังคม ผ่านการรับรอง ได้รับการส่งเสริม-ยกเว้นภาษี ตามนโยบายกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้แทนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองกิจการเพื่อสังคม จำนวนทั้งสิ้น 15 กิจการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

โครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยบูรณาการการทำงานระหว่างหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของ “กิจการเพื่อสังคม” เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน “ปรับเปลี่ยนวิธีคิด” จากองค์กรที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่มีวิธีการบริหารจัดการและมีธรรมาภิบาล

ก่อนหน้านี้ ได้มีประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.dsdw.go.th

ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ซึ่งมีผู้ยื่นขอรับรองและผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จำนวน 15 กิจการ ได้แก่

1) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

2) บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

3) บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

4) บริษัท เเดรี่โฮม จำกัด

5) บริษัท กาแฟอาข่า อ่ามา จำกัด

6) บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด

7) บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด 

8) กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่

9) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

10) บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

11) บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

12) บริษัท คิดคิด จำกัด

13) มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ฯ

14) สหกรณ์กรีนเนท จำกัด และ

15) บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

สถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติรับรองจะได้รับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ. 2559

ที่มา: Money2Know

Share