Project Associate & Community Building

 • Full Time
 • Anywhere

Website SE Thailand

Job Highlights

 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำงานที่มีความหมาย มีคุณค่า
 • องค์กรขนาดเล็ก คล่องตัวสูง โอกาสเรียนรู้มากมาย
 • ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีเป้าหมายทางสังคม

Job Description

จุดเด่น

 • ได้ทำงานในองค์กรขนาดเล็ก มีความคล่องตัวสูง มีโอกาสเรียนรู้จากการทำงานที่หลากหลาย ได้พบคนดีมีความสามารถมากมาย
 • ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยอยู่รอด เติบโต
 • มีประกันกลุ่ม ประกันสังคม วันพักร้อน สวัสดิการให้ทำงานอย่างมีความสุข
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ – Project Management & Implementation:

 • ร่วมวางแผนงานโครงการ ปฏิบัติตามแผนงานในภาพรวม แผนปฏิบัติการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ และแผนการประชาสัมพันธ์โครงการได้อย่างเหมาะสม
 • สนับสนุนทีมในการจัดทำข้อเสนอตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และจากการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และ/หรือโครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
 •  ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายองค์กรสมาชิกฯ และ/หรือองค์กร / ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำ ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้งานเอกสารต่าง ๆ ในโครงการเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง และครบถ้วน
 • ติดตามผลการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผล และทำรายงานผลได้อย่างเหมาะสม
 • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อจัดกิจกรรม โครงการของสมาคมฯ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ – Writing and Communication:

 • เขียนโครงการ รายงานผลการดำเนินงาน เขียนประชาสัมพันธ์โครงการ หนังสือ เอกสารเชิญ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
 • ดูแล Social Media Post ทั้ง Media schedule และ Copywriting ในทุก Platform ของสมาคมฯ
 • วางแผน Content ในแต่ละเดือน และทำ Newsletter ส่งออกทางอีเมล
 • ทำรูปภาพ/ VDO ประกอบ Content โดยใช้โปรแกรม Canva หรือ Adobe
 • รับผิดชอบการจัดทำสื่อ และการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับองค์กร และโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา มีความสนใจในการแก้ปัญหาสังคม
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office /G Suite / โปรแกรมการนำเสนองานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านแผนงาน/โครงการ การติดตามประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์ สรุปและการรายงานผลการดำเนินงาน
 • ตั้งใจจะทำงานกับสมาคมฯอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป เรียนรู้ไว มี growth mindset และทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน
 • ไม่เกี่ยงงาน ไม่เลือกงาน มี Integrity หนักเอาเบาสู้ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม
 • มีไหวพริบ มีทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ กล้าตัดสินใจ มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน
 • บริหารจัดการเวลาทำงานได้รวดเร็ว สามารถวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ได้อย่างเป็นระบบ
 • สามารถเขียนรายงานสรุปการดำเนินงานเบื้องต้น และบันทึกการประชุมได้
 • หากมีประสบการณ์การจัดการโครงการ หรือมีประสบการณ์ทำงานรับทุนโครงการ และงานด้านพัฒนาสังคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานยืดหยุ่นตามเวลาได้ เดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

รูปแบบการทำงาน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน:  MRT ลุมพินี และ Work from Home บางโอกาส
 • เวลาทำงาน: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.
 • ทำงานนอกสถานที่ และออกต่างจังหวัดบ้างในบางครั้ง

เงินเดือน​: 18,000 – 20,000 บาท​ ตามประสบการณ์ ความสามารถ และระยะเวลาทำงาน
ส่ง CV มาได้ที่อีเมล info@sethailand.org

To apply for this job email your details to info@sethailand.org