Assistant Sale Manager 2 ตำแหน่ง

Website บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

มาร่วมเป็นครอบครัว Local Alike (และธุรกิจในเครือ Local A Lot และ Local Aroi)

Local Alike กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน (community-based tourism) เพื่อช่วยให้ท้องถิ่นเติบโตและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน โลเคิล อไลค์ ทำงานร่วมกับชุมชนในประเทศไทยกว่า 200 ชุมชน

เวลาทำงาน 10:00  – 19:00 น. จันทร์ – ศุกร์ (work from home 60%)
บริษัทอยู่ที่เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ลักษณะงาน (เซลล์โครงการภาครัฐ)
  • จัดทำข้อเสนอและแผนงานโครงการเพื่อใช้เสนอขายโครงการหรือขอทุนสนับสนุนกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • บริหารจัดการเรื่องการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการยื่นข้อเสนอโครงการ การทำสัญญาจัดทำโครงการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายขาย
  • บริหารจัดการการยื่นข้อเสนอในระบบ eGP (ยื่น e- bidding) หรือยื่นข้อเสนอในช่องทางอื่น ๆ ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของแต่ละโครงการ
  • นำเสนองานโครงการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกับทีมฝ่ายขายหรือทีมงานที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นตัวกลางประสานงานและควบคุมคุณภาพงานจากทีมงานฝ่ายปฏิบัติการก่อนส่งต่อไปให้ลูกค้าในช่วงตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการไปจนเสร็จสิ้นโครงการ
  • ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับงานที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น
  • รวบรวมคำติชมของลูกค้าหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ามาปรับปรุงพัฒนาการบริการ
  • นำเสนอแนวทางและโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างรายได้ หรือขอทุนสนับสนุนให้กับองค์กร
* หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ทางด้านการเขียน การฟัง และการพูด จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ *

To apply for this job email your details to hr@localalike.com