งานสัมมนาออนไลน์ “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม’ The Next Move of Social Enterprise” โดย สวส.

 สวส. เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม’ The Next Move of Social Enterprise” งานสัมมนาจัดในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom

แชร์ประสบการณ์และมุมมองด้านธุรกิจ ในหัวข้อ ‘SE NEXT MOVE’
 • กูรูด้าน SE
  คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น
  กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • กูรูด้านการตลาด
  รศ. ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กูรูด้านทิศทางธุรกิจ
  คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต
  Baramizi Lab

เจาะลึกแหล่งทุนสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม ในหัวข้อ ‘SE BE FUNDED’
 • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
  ดร.ไกรยส ภัทราวาท
  รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
  รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
 • คุณอรวรรณ ดนัยบุตร
  ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.15 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่  https://bit.ly/39uJUIV

 

กำหนดการ The Next Move of Social Enterprise

กันยายน 24 @ 09:00
09:00 — 12:00 (3h)

Online Session

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม