งานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย และสัมมนาพิเศษ “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน”

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ในสถานะหนึ่งในสมาชิกผู้จัดตั้ง เครือข่ายเพื่อความเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Responsible Business Network  ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเปิดตัวเครือข่าย ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562  โดยได้รับเกียรติยเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบรับเป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายฯ และปาฐกถาพิเศษเปิดงาน ในหัวข้อ “พลังภาคเอกชนจะร่วมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยได้อย่างไร และภาครัฐพร้อมสนับสนุนอะไรบ้าง” นั้น

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด คือ การเห็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมมือกัน แลกเปลี่ยน ต่อยอดองค์ความรู้กับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นๆ  เพื่อนำสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเบียดเบียนระบบนิเวศทางธรรมชาติน้อยที่สุด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในภาคเอกชน ส่งเสริมการผนวก วัดผล รายงานเป้าหมายความยั่งยืนในการประกอบการ และสร้างเอกภาพในการบรรลุ SDGs อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ทางสมาคมฯจึงขอมาประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code ในกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

 

กำหนดการ
 • 07:45  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 • 08:30 – 08:50   “ประเทศไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
  โดย ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 09:00 – 10:20  กล่าววัตถุประสงค์และที่มาของเครือข่ายจาก
  • “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสู่เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย” โดย ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • ปาฐกถาพิเศษเปิดงาน “พลังภาคเอกชนจะร่วมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยได้อย่างไร และภาครัฐพร้อมสนับสนุนอะไรบ้าง” โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  • ผู้บริหารภาคเอกชน ถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรี
 • 10:20 – 11:50   เสวนาหัวข้อ “เอกชนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง…เราจะเติบโตไปด้วยกัน” ดำเนินรายการ: หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
 • 11:50 – 12:00  แถลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และรูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่

 

Thailand Responsible Business Network

ธันวาคม 2 @ 07:45
07:45 — 12:00 (4h 15′)

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล

Thailand Responsible Business Network