เสวนาออนไลน์เรื่อง “วิถีชนเผ่ากับสภาวะโลกร้อน”

ประเด็นปัญหาสังคมเรื่องสภาพภูมิอากาศเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ยังแก้ไม่ตก…และคุณรู้ไหมว่าระบบนิเวศธรรมชาติที่สมบูรณ์ของโลก อยู่ในพื้นที่การดูแลของชนพื้นเมืองหรือชนเผ่า…
หากคุณสนใจประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านวิถีทางสังคมและวัฒนธรรมของชนเผ่า เราอยากชวนคุณมาฟังเสวนาออนไลน์เรื่อง “วิถีชนเผ่ากับสภาวะโลกร้อน” ที่จัดโดย Thai Climate Justice for All (TCJA) วันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. นี้ เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านทาง Facebook LIVE Thai Climate Justice for All
🔎 วิทยากรที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมีดังนี้…
1️⃣ พ่อจอนิ โอโด่เชา ปราชญ์ปกากะญอ (กะเหรี่ยง) ที่ลุ่มลึกนิเวศวัฒนธรรม จะมาสะท้อนโลกทัศน์ มุมมองของชนกะเหรี่ยงต่อสภาวะโลกร้อน ว่า ในวิถีชนเผ่ากะเหรี่ยงเข้าใจสภาวะโลกร้อนอย่างไร พวกเขาได้รับผลกระทบ และปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนอย่างไร และวิถีชนเผ่าจะเป็นทางออกให้กับการจัดการโลกร้อนได้อย่างไรบ้าง
2️⃣ รศ.ดร.นฤมล อรุโณทัย ผอ.สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ นักมานุษยวิทยาที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง “ความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของชุมชนพื้นเมืองในบริบทป่าและทะเลในประเทศไทย” ในปี 2555 อาจารย์จะมาบอกเล่าว่า ได้เข้าใจความสัมพันธ์ของวิถีชนเผ่ากับโลกร้อนอย่างไร และนักมานุษยวิทยามีวิธีวิทยาในการทำความเข้าใจสภาวะการณ์ดังกล่าวของชนเผ่าอย่างไร
3️⃣ รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ มหิดล หัวหน้าโครงการพลิกฟื้นวิถีสังคมและระบบนิเวศสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (RISE) โดยอาจารย์และทีมวิจัยกำลังศึกษาผลกระทบและการปรับตัวสภาวะโลกร้อนต่อระบบอาหารและโภชนาการของชุมชนกะเหรี่ยงในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยเป็นงานศึกษาในชุดโครงการร่วมกับประเทศญี่ปุ่นและรัสเซีย อาจารย์และคณะจะมาอธิบายกรอบและวิธีวิทยาการศึกษาผ่านมุมมองของโภชนาการชาติพันธุ์ในสภาวะโลกร้อน
เพราะชนเผ่ามีภูมิปัญญาในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ลึกซึ้ง สังคมควรที่จะเรียนรู้จากพวกเขาเช่นกัน 🙂

มิถุนายน 27 @ 14:00
14:00 — 16:00 (2h)

Online Session

TCJA