Sustainability Expo 2022: Sustainability Design ยั่งยืนได้จริง หรือแค่อิงกระแส

เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนไม่ใช่กระแสหรือเป็นเพียงแค่กิจกรรมจิตอาสา คำว่า “Sustainable Design” จึงไม่ใช่ควรใช้เพื่อสร้างจุดขายหรือกลยุทธทางการตลาดเท่านั้น แต่จะต้องสามารถต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างความมั่นคงให้กับวงจรธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นงานออกแบบเพื่อความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงได้
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022 เวลา 11.00 น. – 12.00 น.
ณ Talk Stage Hall2 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Sustainability Expo 2022
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdqCbzyytc…/viewform…
ร่วมรับฟังมุมมอง แนวความคิด และเคล็ดลับสำคัญ จาก 3 นักสร้างสรรค์ต่างสาขา ผู้ใช้ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นหัวใจในการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานศิลปะและงานออกแบบจนสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้จริง เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจที่สามารถขับเคลื่อน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปพร้อมๆกัน
☛ เรียนรู้วิธีการสร้าง DNA ด้านความยั่งยืนให้กับการธุรกิจจากจุดตั้งต้น
☛ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และต่อยอดในการส่งเสริมคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
☛ การค้นหาความถนัดหรือความสนใจส่วนตัว(Passion) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับการทำงานศิลปะและงานออกแบบผลิตภัณฑ์
☛ ถ่ายทอดกรณีศึกษาและตัวอย่างที่น่าสนใจในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจากประสบการณ์ของตัวจริง
ผ่านวิทยากรที่น่าสนใจและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
1. คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์
Founder & Design Director of Qualy
– หัวใจในการทำธุรกิจของ Qualy จึงเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลักดันโลกเข้าสู่เป้าหมายความยั่งยืน ด้วยความเชื่อว่าการผลิตและการบริโภคที่ขาดความรับผิดชอบเป็นสาเหตุหลักของปัญหาต่างๆในโลกและการออกแบบที่เหมาะสมและความร่วมมือสามารถมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาได้
2. คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์
Founder of Wishulada
– ด้วยความเชื่อว่าศิลปะเป็นภาษาสากลที่สร้างให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ได้ผ่านความรู้สึก วิชชุลดาจึงนำขยะและสิ่งของเหลือใช้มาใช้สร้างสรรค์งานประติมากรรมเพื่อกระตุ้นความตระหนักเรื่องปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อม จนสามารถต่อยอดให้การทำงานศิลปะเพื่อสื่อสารและผลักดันแนวคิดเรื่องความยั่งยืนให้กลายธุรกิจได้
3. คุณอมรเทพ คัชชานนท์
Founder & Design Director of AmoArte.brand
– แบรนด์ที่ออกแบบพัฒนาสินค้าโดยเน้นการสร้างคุณค่าของวัสดุพื้นถิ่นผ่านการเดินทางของงานออกแบบที่สะท้อนที่มาของวัสดุและวิถีชีวิตให้เป็นความยั่งยืน จนสามารถพา “ไม้ไผ่-ไม้ตาล” วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นที่มักถูกมองข้ามให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งระดับลักชัวรี่ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง
ดำเนินการสนทนาโดย
คุณดำรง ลี้ไวโรจน์
บรรณาธิการอำนวยการมีเดียกลุ่มบ้านและการตกแต่ง
บริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
– ผู้นิยามแนวคิด “Betterism : Good Design for a Better World” ด้วยความเชื่อว่าการทำธุรกิจหรือออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องการใช้งาน ความคุ้มค่า หรือความสวยงาม และหากสนับสนุนให้ Sustainable Design สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022 เวลา 11.00 น. – 12.00 น.
Sustainability Expo 2022
ณ Talk Stage Hall2 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตุลาคม 2 @ 11:00
11:00 — 12:00 (1h)

Talk Stage Hall2 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์