เสวนารับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาภายใต้โครงการสํารวจสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Landscape Survey in Thailand)

รายงานสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย (Social Enterprise Landscape Survey in Thailand) พร้อมแล้วให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการรับฟังผลการศึกษา และให้ความเห็นต่อการปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์ ในงาน “เสวนารับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาภายใต้โครงการสํารวจสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคม” ในวันจันทร์ที่ 19 ต.ค. 63 เวลา 8.30 – 12.00 น.

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานผ่านโปรแกรม Zoom ได้ที่ https://forms.gle/fKEJpF8U1MrLwWnZ7

สำหรับสมาชิก SE Thailand หรือผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม 10 ท่านแรกที่ลงทะเบียน จะได้รับสิทธิเข้าร่วมงาน ณ Vie Hotel Bangkok


รายงานสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ดำเนินงานโดยสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ร่วมกับบริติช เคานซิล (British Council) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสำรวจภาพรวม ตลอดจนประมาณการจำนวนธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศ รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการพัฒนานโยบายส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม

ตุลาคม 19 @ 08:30
08:30 — 11:00 (2h 30′)

Online Session, Vie Hotel Bangkok

SE Thailand, TDRI, British Council