พิธีลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework – UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙

พิธีลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework – UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙
วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามร่วมกับผู้ประสานงานสหประชาชาติ (United Nations Resident Coordinator – UNRC) ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานของสหประชาชาติภายใต้ทีมงานสหประชาชาติ (United Nations Country Team – UNCT) ประจำประเทศไทย
โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานของ UNCT
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศ

มกราคม 11 @ 17:00
17:00 — 18:00 (1h)

Online Session

United Nations