SE Night 26 (Special Event) – Focus Group กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในประเภทกิจการและพัฒนาการที่แตกต่างกัน

เชิญกิจการเพื่อสังคมทั้งที่จดทะเบียน (เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม) และไม่ได้จดทะเบียน ร่วมให้ความเห็น
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 – 2570 และเพื่อให้แผนดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของกิจการเพื่อสังคม/วิสาหกิจเพื่อสังคม จึงได้มีการจัดทำแบบสอบถาม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นแบบ focus group ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ทางสมาคมฯ ในฐานะภาคีจึงขอเชิญสมาชิก SE Thailand รวมถึงกิจการเพื่อสังคมทั้งที่จดทะเบียน (เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม) และไม่ได้จดทะเบียน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนเสียงของสมาชิกทั้งหลายในฐานะ SE ไปยังผู้กำหนดนโยบาย ดังนี้
  1. ร่วมตอบแบบสอบถามในเบื้องต้นทาง https://bit.ly/SE-survey21
  2. เข้าร่วม focus group ซึ่งขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. โดยตอบรับเข้าร่วมงานทาง https://bit.ly/SENight26 

ธันวาคม 3 @ 14:00
14:00 — 16:30 (2h 30′)