SE Night ครั้งที่ 22: “เริ่มทำ SE แบบยังไม่ต้องสร้างอะไร ทำได้จริงหรือ?” – 3 มุมมองจากองค์กรตัวกลาง นักลงทุน และ SE

ไม่ต้องรอให้พร้อม ก็เริ่มทำ SE ได้ !… มารับฟังวิธีการเริ่มต้นทำ SE จากตัวจริงในวงการ ที่จะทำให้คุณได้รู้ว่า…

💡 Problems Insight คืออะไร ก้าวแรกในการเริ่มทำ SE ที่คุณต้องรู้ จากมุมมองขององค์กรตัวกลาง โดยคุณธุวรักษ์ ปัญญางาม – Partnership Director, School of Changemakers

💡 ลักษณะของผู้ประกอบการที่นักลงทุนมองหา และคำถามทางธุรกิจเบื้องต้นที่คุณต้องตอบให้ได้ก่อนเริ่มลงมือสร้าง SE จากมุมมองของนักลงทุน โดยคุณสายใจ ผ่องศรีเพชร – Corporate Strategist, REAPRA – Venture Builder and Investment Group

💡 เรื่องจริง ประสบการณ์ตรงในการสร้าง SE จาก Day 0 ของ SE จนตั้งไข่ อยู่รอด เป็นที่ยอมรับในสังคม โดยคุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ – CEO Vulcan, Founder guidelight

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00-18.30 น. ผ่านระบบ ZOOM
ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://bit.ly/SENight22

มิถุนายน 29 @ 17:00
17:00 — 18:30 (1h 30′)

Online Session

School of Changemakers, REPRA, Vulcan, guidelight