SE Night ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Mega Trend ที่ SE ต้องรู้สู่ภาวะหลังโควิด-19”

มาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าช่วงที่ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) แพร่ระบาด มีกระแส “Mega Trend” อะไรสำคัญๆที่ SE ต้องรู้ เพื่อที่จะได้มาปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันและมีโอกาสเป็นผู้ชนะหลัง COVID-19 กับ ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ – Chief Economist และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับ Speaker:

ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ Chief Economist และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีและรองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมหภาค การจัดทำแบบจำลองทางเศรษฐกิจรายภาคการผลิต และทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคการออมของครัวเรือนไทยให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เคยได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย ‘เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย’ สมประวิณ มันประเสริฐ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาโทจาก University of Warwick สหราชอาณาจักร และในระดับปริญญาเอกจาก University of Maryland at College Park สหรัฐอเมริกา

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ฟรี ทั้งสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

มิถุนายน 12 @ 16:00
16:00 — 17:00 (1h)

Online Session

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)