กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาคประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และ Center For Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ

รับสมัครผู้ประกอบการประเภท บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล, วิสาหกิจชุมชน, SMEs, ผู้ประกอบการ OTOP, Young Smart Farmers เป็นต้น เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 15 กิจการ กิจการละ 2 ท่านเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับประกาศนียบัตรและบริการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566
สถานที่ : ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

สำหรับท่านที่สนใจ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

กรกฎาคม 11 @ 08:00 — กรกฎาคม 13 @ 16:00
08:00 — 16:00 (56h)

เชียงใหม่, โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม, Center For Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ