การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านการส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ โดย UNDP

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านการส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ” พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ (SDG Localization)

ประเด็นเสวนา:
  • วิถีทางเพศ
  • อัตลักษณ์ทางเพศ
  • การแสดงออกทางเพศ
  • อัตลักษณ์ทับซ้อนของบุคคล
เวทีเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้เกี่ยวกับ SDGs ให้กับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่ในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

รับชมผ่าน Facebook Live ได้ทางเพจ D-พอ
สแกน QR Code ในโปสเตอร์ เพื่อติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มา: UNDP Thailand

มีนาคม 16 @ 10:45
10:45 — 12:10 (1h 25′)

Online Session

UNDP