Policy Forum: แนวทางและบทบาทการขับเคลื่อนนโยบายด้าน Social Enterprise ในสังคมไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ชวนผนึกพลังลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่การประชุมออนไลน์ “Policy Forum: แนวทางและบทบาทการขับเคลื่อนนโยบายด้าน Social Enterprise ในสังคมไทย”
หัวข้อเสวนา
  • การบ่มเพาะและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
  • การพัฒนากลไกวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
  • การขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมองค์ความรู้ และนวัตกรรม สร้างรากฐานใหม่ของระบบเศรษฐกิจฐานราก
  • หุ้นส่วนทางสังคมสู่หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม
  • SE Thailand การพัฒนากลไกทางธุรกิจเพื่อสังคมขยายฐานภาคี
  • จาก startup สู่ Social Enterprise บทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้างคน
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

OSEP - Policy Forum


ขอบคุณที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

กุมภาพันธ์ 13 @ 13:30
13:30 — 16:00 (2h 30′)

Online Session

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม