มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MUSEF (Mahidol University Social Engagement Forum)

มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญทุกท่านร่วมงาน ‘มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม’ (MUSEF 2021) พื้นที่ที่จะเปิดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดในรูปแบบ Virtual Conference เพื่อให้นักวิจัย บุคลากรภาคสังคม และประชาชนทั่วไป แลกเปลี่ยนและต่อยอดความรู้จากงานวิจัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบรรยายและเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เวิร์กชอปติดเครื่องมือและเสริมความรู้ใหม่ๆ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายสร้างความรู้จักเพื่อการต่อยอด นับว่าเป็นสะพานให้เกิดความร่วมมือผ่านวิจัย ไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน

วัน – เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น.

รูปแบบการจัด :  Virtual Conference บนแพลตฟอร์ม Zoom และ Spatial Chat
จำนวนเปิดรับ : 300 คน
ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าใช้จ่าย


กิจกรรมไฮไลท์

ชวนฟังการบรรยายพิเศษโดยเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหัวข้อดังนี้

– มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสังคม โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

– มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Sustainable Development Goals โดยศาสตราจารย์ นพ.บรรจง
มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

– มหาวิทยาลัยมหิดลเขยื้อนสังคม โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

– มหาวิทยาลัยมหิดลกับการชี้นําสังคม : กรณีศึกษา COVID-19 โดยศาสตราจารย์
ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา – คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศาสตราจารย์
นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา – คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อีกทั้งยังมีกิจกรรม Workshop ใน 9 หัวข้อ การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
และการนำเสนองานผ่านโปสเตอร์ (Poster Presentation) ที่จะช่วยให้เห็นถึงนวัตกรรมและเครื่องมือใหม่ๆ ในการนำมาประยุกต์ใช้ให้งานด้านต่างๆ เกิดประสิทธิผลได้ยิ่งขึ้น


วิธีการสมัคร : ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม และลงทะเบียนผ่าน EventPop  https://www.eventpop.me/e/11115/musef2021

ตุลาคม 7 @ 09:00
09:00 — 16:00 (7h)

Online Session

Mahidol University