ก้าวพอดี l นิทรรศการและงานเสวนาการขับเคลื่อน SEP for SDGs

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ก้าวพอดี : Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” พบกับนิทรรศการจาก 33 หน่วยงาน และเวทีเสวนา 7 หัวข้อ เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

  • ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562
  • ที่หอศิลป์กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดกำหนดการงานและรายชื่อวิทยากรแต่ละเวที https://drive.google.com/drive/folders/1NDksdTPSOHkEQKTXE8nq2BUIcjTjVp4z?usp=sharing

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามเวทีที่สนใจ
1. พิธีเปิด และเวทีเสวนา “จากปรัชญา..สู่ความยั่งยืน”
shorturl.at/KPQ38

2. เวทีเสวนา “Call for Collaboration & Action : SDG11 Nexus” https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbaHFUE5GkyqiTmSMn9FSPA2Hov-Ha4hnFIePUCP717MFD0A/viewform

3. เวทีเสวนา “นวัตกรรมฐานราก สกัดความยากจน” และเวทีเสวนา “ปฏิบัติการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน”
shorturl.at/bmFMZ

4. เวทีเสวนา “The Right Pace Forward : ธุรกิจกับการสร้างความยั่งยืน”
shorturl.at/kMQW7

5. เวทีเสวนา “เรียนรู้ เรียนคิด … ก้าวที่ยั่งยืนของการศึกษาไทย”
และเวทีเสวนา “ปลุกพลังความ D-พอ”
shorturl.at/tvBLU

กรกฎาคม 11 @ 00:00
00:00 — 10:05 (10h 5′)

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

D-พอ