การอบรม “สิทธิประโยชน์ตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม” โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่สังคม (สวส.) เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง สิทธิประโยชน์ตามมาตรการการจัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
วิทยากรโดย คุณสุธาสินี  ศรีมหาศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง
ลงทะเบียนที่ bit.ly/3DsuS4I

พฤษภาคม 10 @ 10:00
10:00 — 12:00 (2h)

Online Session

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม