Coaching for Changemakers: Educator Program

SOC ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดอบรมทักษะการเป็นโค้ชและใช้เครื่องมือพัฒนาไอเดียทำโครงการ/กิจการเพื่อสังคม เพื่อสำหร้บอาจารย์ผู้สอน (Lecturer) ให้เข้าใจและได้ฝึกฝนบทบาทของการโค้ชผู้ประกอบการ (Coach for changemakers) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนการสอนที่การสนับสนุนการประกอบการเและการสร้างนวัตกรรมสังคม วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 เวลา  ณ.​ อาคารสันติภาพ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ที่มาที่ไป

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ต่อการยกระดับจากการผลิตบัณทิตเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นการสนับสนุนการประกอบการแทน (Entrepreneurial Universities) เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีแนวคิด ทักษะและประสบการณ์ด้านการประกอบการ มองเห็นโอกาสและมีศักยภาพต่อการพัฒนานวัตกรรมและประกอบการได้หลังจบการศึกษา ช่วยส่งเสริมสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยถือเป็นพื้นฐานและโครงสร้างสำคัญต่อการเรียนรู้ เต็มไปด้วยองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ครูอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงทรัพยากรและเครือข่ายทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย มีความพร้อมในระดับที่ดีต่อการสร้างระบบสนับสนุน (Support System) เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้านการประกอบการได้

ความท้าทายสำคัญสู่การสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการประกอบการ คือ การเตรียมความพร้อมด้านครูอาจารย์และบุคลากร  ผู้ซึ่งมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเฉพาะในรูปแบบของการสอน (Teach) ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ช (Coach) มากขึ้น สามารถสลับบทบาท เกิดเครือข่ายอาจารย์โค้ชไว้แลกเปลี่ยนและช่วยกันกัน (Cohort) เพื่อช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษารู้สึกสนใจ อยากเรียนรู้และฝึกฝนด้านการประกอบการได้ด้วยตนเอง ตั้งเป้าหมายและพัฒนาแนวคิดใหม่ เรียนรู้จากการลงมือทำจริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ในวงกว้าง  มากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรม นำเสนอและปิดท้ายด้วยการรับรางวัล แต่ขาดโอกาสในการลงมือทำและรับการสนับสนุนระหว่างทางจนเกิดผลกระทบที่ดีต่อตนเองและสังคม

 

จุดประสงค์หลักสูตร

เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย สู่การสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการประกอบการ (Entrepreneurial Universities) โดยนำเอาความรู้และการพัฒนาทักษะ coaching มาปรับใช้กับบริบทของมหาวิทยาลัยไทย

 

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องที่สนใจและมีบทบาทในการปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการประกอบการ (Entrepreneurial Universities) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่

1.ดูแลวิชา/หลักสูตร (teaching and curriculum) ที่มีเนื้อหา/กระบวนการเกี่ยวข้องกับการทำเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น การลงพื้นที่ชุมชน งานอาสา การปลูกจิตสำนึก ฯลฯ
2. ทำงานบริการทางวิชาการ (Academic Service) ที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนงานเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น งานวิจัย ชุดเครื่องมือ กระบวนการ และทรัพยากรความรู้
3. เป็นผู้รับผิดชอบ หรือดูแลหน่วยงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะโปรเจกต์เพื่อสังคม (Social Incubation Unit) เช่น หน่วยบ่มเพาะ Social Startups ฯลฯ
4. กำลังทำงานขับเคลื่อนเพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการบ่มเพาะกิจกรรมหรือกิจการเพื่อสังคม

เป้าหมายการเรียนรู้

  • เรียนรู้แนวคิดการเป็นโค้ช กระบวนกร ที่ปรึกษา เปรียบเทียบกับบทบาทอาจารย์
  • เรียนรู้บทบาทของโค้ชกับการสนับสนุนผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม
  • รู้จักผู้สนใจการสนับสนุนผู้ประกอบการจากส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและต่างมหาวิทยาลัย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ
  • เรียนรู้ กระบวนการและเครื่องมือพื้นฐานในการฝึกทักษะโค้ช และสามารถวางแผนเพื่อไปปรับใช้ในการทำงานในมหาวิทยาลัยได้ (การเรียนการสอน การทำวิจัย และงานบริการวิชาการ)

วิทยากร 

  • พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ และธุวรักษ์ ปัญญางาม School of Changemakers
  • ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ และวรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล Blackbox

กำหนดการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

09.00 – 09.30 ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 Introduction / Setting expectation

10.00 – 12.00 Changemaker Character/  Supporting Changemakers

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 16.00 Coaching Foundation and Coaching Skill (Active Listening/ Powerful Question)

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

09.00 – 09.30 Check-in/ Recap

09.30 – 10.00 Changemakers Toolkit:  Dream it Do it

10.00 – 11.30 Coaching exercise with GROW model

11.30 – 12.00 Changemakers Toolkit: Problem Define

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.30 Changemakers Toolkit: Idea Generation

15.30 – 16.00 Next step

 

เงื่อนไขการเข้าร่วม

  • สามารถเข้าร่วมได้ทั้งสองวัน
  • กรอกสมัครที่ http://bit.ly/2D7MJQp ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมตามคุณสมบัติที่เปิดรับ ในกรณีที่มีผู้สมัครเกิน 30 คน  ทั้งทางทีมงานโดยจะส่งอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  • การอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม  ทั้งนี้ทางโครงการไม่มีงบประมาณสนับสนุนค่าเดินทางหรือค่าที่พักของผู้เข้าร่วม
  • ทางโครงการขออนุญาตผู้เข้าร่วมอบรมติดตามผลการนำเครื่องมือโค้ชและ Changemaker Toolkits ไปใช้

 

พฤษภาคม 26 @ 09:00
09:00 — 16:05 (7h 5′)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

School of Changemakers