เสวนาวิชาการ “Circular Design กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน”

หากคุณสนใจเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน งานเสวนานี้อาจเหมาะสำหรับคุณ!

เชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ เศรษฐกิจหมุนเวียน: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริงครั้งที่ 3 (Online)

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
เวลา 9.00-12.00 น.

ประเด็นพูดคุย

  • แนวโน้มโลกด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อความยั่งยืนและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย
  • บทบาทมาตรฐานต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ CE
  • บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจความยั่งยืน
  • ตัวอย่างความพยายามของภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนา Eco/Circular Design
  • มาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวกับการส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ CE

ลงทะเบียนได้ที่นี่


กำหนดการ
9.00 – 9.10 น. กล่าวเปิดโดย ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

9.10 – 11.10 น. เสวนา “Circular Design: กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน”
วิทยากร
• อ.มยุรี ภาคลำเจียก ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์
• ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และประธานคณะ
อนุกรรมการมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน
• อ.ดร.ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ควอลี่ (Qualy) บริษัท นิว อาไรวา จำกัด
• คุณเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

ผู้ดำเนินรายการ: ดร.เพชร มโนปวิตร นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และ Conservation Director of ReReef

11.10 – 11.50 น. เปิดอภิปราย ซักถาม

11.50 – 12.00 น. สรุปและปิดการเสวนา

พฤษภาคม 12 @ 09:00
09:00 — 12:00 (3h)

Online Session

สอวช, Chula