การอบรม “แนวคิดในการลงทุนโครงการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” โดย สวส.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จัดงานอบรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม หัวข้อ “แนวคิดในการลงทุนโครงการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom

บรรยายโดย คุณภูรี สมิทธิเนตย์ หัวหน้าโครงการ Café Amazon Chance บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

เมษายน 22 @ 10:00
10:00 — 12:00 (2h)

Online Session

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม