กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG” โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมและศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ดำเนินการจัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCGเพื่อร่วมขับเคลื่อนวิสาหกิจไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว และรับฟังความคิดเห็นการนำเครื่องมือและระบบเกณฑ์การประเมิน BCG มาใช้เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ

  • พบกับกิจกรรมบรรยายและเสวนาเปลี่ยนความรู้การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ทาง Zoom Meeting

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : SDG Move TH

พฤศจิกายน 8 @ 08:30
08:30 — 12:00 (3h 30′)

Zoom meeting

สำนักงานปลัดประทรวงอุตสาหกรรม