Classes

Classes

โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ตรงจุดและขยายผลได้