MEMBERSHIP

Membership

SE Thailand ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของสมาชิกผ่านการจัดสรรทรัพยากร เชื่อมโยงเครือข่าย และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สมาชิกจะได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับการร่วมสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน   


สมาชิกของ SE Thailand จะได้รับการสนับสนุนการสร้างศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายให้เข้าถึงแหล่งทุน/ตลาด รวมไปถึงการสนับสนุนระหว่างธุรกิจเพื่อสังคมด้วยกันเอง และสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม อาทิ ร่วมเป็นตัวแทนสมาชิกในการบริหารสมาคม ร่วมเป็นส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นตัวแทนสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้กับธุรกิจเพื่อสังคมของต่างประเทศ และนำประโยชน์มาสู่มวลสมาชิกต่อไป 

 

ติดตามการรับสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเร็วๆนี้

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ
อัตราค่าสมาชิกรายปี * 5,000 บาท 3,000 บาท
Member directory Listing check
Discounts to events, professional services and other exclusive opportunities. Discount amounts vary according to the offering and membership level.
check
Discounts to events, professional services and other exclusive opportunities. Discount amounts vary according to the offering and membership level.
Classes Participation check
Discounts to events, professional services and other exclusive opportunities. Discount amounts vary according to the offering and membership level.
check
Discounts to events, professional services and other exclusive opportunities. Discount amounts vary according to the offering and membership level.
Discount check
Discounts to events, professional services and other exclusive opportunities. Discount amounts vary according to the offering and membership level.
check
Discounts to events, professional services and other exclusive opportunities. Discount amounts vary according to the offering and membership level.
Office hours access check
Discounts to events, professional services and other exclusive opportunities. Discount amounts vary according to the offering and membership level.
check
Discounts to events, professional services and other exclusive opportunities. Discount amounts vary according to the offering and membership level.
Privilege deals form partner check
Discounts to events, professional services and other exclusive opportunities. Discount amounts vary according to the offering and membership level.
check
Discounts to events, professional services and other exclusive opportunities. Discount amounts vary according to the offering and membership level.
Organization Promotion check
Discounts to events, professional services and other exclusive opportunities. Discount amounts vary according to the offering and membership level.
Marketplace joining & posting check
Discounts to events, professional services and other exclusive opportunities. Discount amounts vary according to the offering and membership level.
Job & Events Board posting check
Discounts to events, professional services and other exclusive opportunities. Discount amounts vary according to the offering and membership level.

*สมัครสมาชิกประเภทรายปี สิ้นสุดอายุ ณ วันที่สมัครในปีถัดไป
*ราคายังไม่รวม Vat 7%

วิธีการชำระเงิน

promptpay

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0993000132556

TMB

ชําระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี เอสอีไทยแลนด์
เลขที่บัญชี 030-3-79257-06

กรุณา email ใบสมัครและหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งชื่อบริษัทมาที่ email : member@www.sethailand.org

ประเภทสมาชิกและคุณสมบัติ

สมาชิกสามัญ
  • เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
  • เป็นองค์กรที่มีมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยระบุไว้ในเอกสารจัดตั้งขององค์กรอย่างชัดเจน
  • มีนโยบายการนำกำไรที่ได้จากกิจการไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ขยายธุรกิจเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม หรือสำรองใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวในปีต่อ ๆ ไป
  • มีแนวทางการวัดผลลัพธ์ทางสังคมและการดำเนินกิจการที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้
  • มีธรรมาภิบาล โดยในเบื้องต้น จะต้องมีรายงานประจำปีพร้อมเปิดเผยสู่สาธารณะอย่างน้อย 1 ปีก่อนหน้าการสมัครสมาชิก และเป็นองค์กรที่ไม่มีประวัติฉ้อโกง หรือการทุจริตใด ๆ
สมาชิกสมทบ
  • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีความสนใจการด้านธุรกิจเพื่อสังคม หรือต้องการสนับสนุนการทำธุรกิจเพื่อสังคม
  • ไม่มีประวัติฉ้อโกง หรือการทุจริตใด ๆ โดยการรับรองของผู้สมัคร และการตรวจสอบในขอบเขตที่สมเหตุสมผลของคณะกรรมการคัดกรองเอง หากมีเหตุที่ต้องตรวจสอบ
  • ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในการสมัคร กรุณาติดต่อ member@www.sethailand.org

สมาชิกผู้ได้รับการรับรอง (คน)

132

สมาชิกสามัญ

455

อัพเดทวันที่ 25 มกราคม 2562