Women Entrepreneurs Hour: Meet your bankers โดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

Women Entrepreneurs Hour: Meet your bankers องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO
ขอเชิญผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทยที่มองหาข้อมูลหรือต้องการบริการทางการเงินสำหรับฟื้นฟูหรือขยายธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Women Entrepreneurs Hour: Meet your bankers
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหญิงเจ้าของกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม สามารถเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ ทรัพยากร และบริการส่งเสริมทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น จึงได้ร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) จัดงานประชุมออนไลน์ภายใต้กิจกรรม “Women Entrepreneurs Hour” ขึ้น

วัตถุประสงค์:
จัดให้มีพื้นที่ออนไลน์ที่ผู้ประกอบการหญิงสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านการเงิน บริการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการหญิงสามารถเข้ารับบริการได้จากตัวแทนของหน่วยงานผู้ให้บริการโดยตรง

ประโยชน์ของกิจกรรม Women Entrepreneur Hour ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Meet your bankers
  • เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการหญิง เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมและย่อย ให้ได้รับข้อมูล มีความเข้าใจและได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนได้ดียิ่งขึ้น
  • เสริมรากฐานและศักยภาพให้กับธุรกิจในการฟื้นตัวและเติบโต

หัวข้อการสัมมนาหลัก ได้แก่:
  • บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจ SME
  • สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจของคุณ
  • มาตรการของรัฐบาลไทยเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME ในช่วงโควิด-19
  • บริการช่วยเหลือสำหรับ SME ที่มีปัญหาทางการเงิน

วิทยากรรับเชิญ:
  1. คุณสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน
  2. คุณผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
  3. คุณสุทธิพงศ์ จรุงจิตอภินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank of Thailand)
ดำเนินรายการโดย:
กาญจน์มณี ธเนศวรกุล ผู้ประสานงานโครงการประจำประเทศไทย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)

วัน เวลา สถานที่:
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 11:00 น
สถานที่: ออนไลน์ผ่านทาง ZOOM
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน หรือสแกน QR Code บนโปสเตอร์ได้เลย
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: thanesvorakul@ilo.org หรือโทร 090-986-1984
Share